6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili kişilerin (kişisel veri sahiplerinin);

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5. ve 6. madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunu düzenlemiştir. Bu haklar ile ilgili ayrıntılı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ile şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İlgili kişiler Başvuru Formunu doldurarak, Şirketimize; şahsen, noter aracılığıyla, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek, Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek başvuru yapabilirler.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen yazılı başvuru Esentepe Mah., Talatpaşa Cad., No:5, İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul
Noter aracılığı ile başvuru Esentepe Mah., Talatpaşa Cad., No:5, İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru gkteknolojidanismanlik@hs03.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru info@analyticahouse.com

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

***Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılmaya çalışılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

****İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.